INTEGRITETSPOLICY

Allmänt om behandlingen av dina personuppgifter
HP Etch värnar om din personliga integritet och är därför mån om att all vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy beskriver bland annat vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte det sker, hur vi behandlar uppgifterna, hur länge uppgifterna sparas och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. I integritetspolicyn beskrivs också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, IP-adress, telefonnummer och e-postadress.

HP Etch Aktiebolag, org. nr 556545-1399, med adress Elektronikhöjden 6, 175 43 Järfälla, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Att vi är personuppgiftsansvarig betyder att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande regelverk om behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kommunikationen med oss sker framförallt genom e-post och telefon, men även genom din användning av vårt kontaktformulär på hemsidan.

HP Etch samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås, samt när vi utför och administrerar avtalet och kundrelationen i övrigt. Motsvarande gäller i förhållande till våra leverantörer och andra samarbetspartners. De personuppgifter som vi behandlar kan vara kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsadress och befattning), uppgifter om inköp och faktureringsuppgifter. Vi samlar även in uppgifter om din användning av vår hemsida (t.ex. IP-adress).


Vad är ändamålen med behandlingen av personuppgifter?
HP Etch behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna ingå, fullgöra och administrera avtal med kunder, leverantörer och samarbetspartners, samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifter behandlas även av oss för att upprätthålla kontakter med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners och för att hantera kundserviceärenden.

Behandling av personuppgifter sker också i syfte att utveckla vår affärsverksamhet, inklusive vår hemsida, för kund- och marknadsanalys och för att skapa statistik. Vidare behandlas personuppgifter i syfte att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Vad har vi för laglig grund för behandlingen av personuppgifter?    
Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är, i relation till företrädare för kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, vårt berättigade intresse av att fullgöra våra avtalsförpliktelser och administrera relationen med kunden och andra samarbetspartners, samt för kommunikation.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

När personuppgifter behandlas för att analysera och utveckla vår verksamhet, inklusive vår hemsida, sker behandlingen med stöd av vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra vår verksamhet.  

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, om inte uppgifterna enligt lag måste eller får sparas längre.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
För att skydda de personuppgifter vi behandlar vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, bland annat när vi lämnar personuppgifter till en annan aktör.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen Wickeder Group och andra aktörer som vi samarbetar med, till exempel leverantörer av IT-tjänster. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter om det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES om någon leverantör eller samarbetspartner till HP Etch befinner sig där.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. En begäran om registerutdrag skickas till HP Etch, se kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter, till exempel att vi raderar personuppgifter som inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. Det kan dock finnas lagkrav som medför att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Vidare har du rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.  

Kontaktuppgifter
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan genom att skicka ett e-postmeddelande till info@hpetch.se eller per brev till Elektronikhöjden 6, 175 43 Järfälla. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du har invändningar eller klagomål angående vår behandling av personuppgifter.  

Användningen av loggfiler och cookies m.m.
Loggfiler
När du besöker vår hemsida kommer viss information automatiskt att överföras, så kallade loggfiler. Loggfiler innehåller bland annat information om din webbläsare, IP-adress, samt datum och tid för ditt besök. Informationen används endast för att utreda funktionsfel på hemsidan och för att förbättra användningen av hemsidan.
Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi så kallade sessions-cookies för att optimera användningen av hemsidan. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Sessions-cookies sparas tillfälligt under tiden du är inne på en hemsida och försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder cookies för att förbättra vår hemsidas funktionalitet och din användarupplevelse. Data som sparas i cookies är bland annat språkinställningar, sökord och användningen av funktioner på hemsidan.
 
När cookies aktiveras tilldelas de ett identifikationsnummer. Det sker ingen samordning med dina personuppgifter till detta identifikationsnummer. Din IP-adress eller liknande data som möjliggör en direkt samordning mellan dig och cookies sparas inte i dessa. Baserat på teknologin avseende cookies erhåller vi endast pseudonymiserad information.

Du godkänner vår användning av cookies genom att klicka "Accept" på bannern på hemsidans förstasida och/eller genom att använda hemsidan.

De flesta webbläsare är inställda till att acceptera användningen av cookies. Du kan via din webbläsares inställningar stänga av möjligheten att spara cookies på din dator. Du kan också välja att radera redan sparade cookies på din dator. Hur du går till väga för att ändra inställningarna för cookies beskrivs i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns i webbläsaren. Om du väljer att stänga av möjligheten att spara cookies på din dator kan vissa funktioner på vår hemsida sluta att fungera korrekt.  

Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics för att kunna analysera och förbättra användarupplevelsen på hemsidan. Tjänsten tillhandahålls av Google, Inc.,1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder cookies (se ovan). Informationen som samlas in genom webbanalystjänsten överförs och lagras av Google på servrar i USA.

På vår hemsida används funktionen "anonymizelp". Det innebär att din IP-adress förkortas av Google om du befinner dig inom EU/EES. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till Googles servrar i USA och förkortas där. Därmed säkerställs en anonymiserad insamling av IP-adresser.

På uppdrag av oss kommer Google att använda informationen för att analysera din användning av hemsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på hemsidan och för att erbjuda ytterligare tjänster kopplade till hemsidan och internetanvändningen.

IP-adressen som skickas av din webbläsare till Google Analytics kommer inte att sammanställas med annan information från Google.

Du kan tacka nej till Google Analytics genom att ladda ner och installera det här webbläsartillägget: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan också blockera dessa och andra cookies genom din webbläsares inställningar. Vi vill dock påpeka att detta kan begränsa din åtkomst till alla funktioner på hemsidan.   

Enligt Googles Privacy Shield-certifiering ska Google följa bestämmelserna i Privacy Sheild-avtalet mellan EU och USA. Google ska därmed följa standarder och bestämmelser i dataskyddsförordningen. Ytterligare information om Privacy Sheild-avtalet finns att läsa här:  www.privacyshield.gov/participant.